(Norsk under)

Mii ohcat prošeaktajođiheaddji “samas muinna” prošektii. Váldoulbmil prošeavttas lea movttiidahttit giellageavaheami ja ovdánahttit giella- ja kultuvrralaš ipmárdusa ja máhtu sámi giellaarenaid bokte Álttá suohkanis.

Sisdoallu prošeavttas lea giellakafea, meahccevánddardeapmi, ja muđui leat arena gos sámegielagat deaivvadit. Dá lea fiinna vuohki leat barggus ja seammás fárrolaga eará sámegielagiiguin.

Álttá Sámi Giellaguovddáš ruhtaduvvo prošeakta ruđaiguin, ja prošeavttat sáhttet rievddadit jagis jahkái, ja čađahuvvojit dábálaččat birra jagi earret oktasaš luomuin. Son gii virgáiduvvo ferte heivet iešguđetlágan prošeavttaide, main olbmot ja sámi giella- ja kultuvra lea guovddážis.

Virgi dán prošeavttas lea 10%. Sáhttá šiehttat unnidit. Lea vejolaš olahit alit virgeproseantta jus bargá eará prošeavttain. Dalle ferte liikot eahketbargguid, go aktivitehtat mis leat eanas maŋŋilgaskabeaivvi, eahkes ja muhtomin vahkkoloahpaid. Eará bargu lea beaivet.

Barggut čadnon virgái:

Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástádus plánet ja čađahit aktivitehtaid, ráhkadit fáddágihppagiid, čuovvulit bušeahta ja raporteren bargu.

Prošeaktajođiheaddji lea maid mielde pláneme ođđa prošeavttaid ja eará bargguin dárbbu mielde

 

Háliiduvvon gelbbolašvuohta:

Heivvolaš gelbbolašvuohta ja oahppu

Ferte hálddašit sámegiela čálalaččat ja njálmmálaččat

Hárjáneapmi sullasaš bargguin

Máhttá ja sáhttá bargat iešheanalaččat, ja jođihit earáid

Mearrasámi giella- ja kultuvra máhttu lea ovdamonni

Persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

 

Mii fállat:

Go don leat mielde láhčime sámi giella- ja kultuvra arenaide saji de don maiddái leat mielde hábmeme sámegiela geavaheami Álttás. Don leat mielde ásaheame báikkiid gos sápmelaččat  iešguđet agiin ožžot oktavuođaid eará sápmelaččaide, ja dát sáhttá nannet positiivvalaš identitehta dovdduid. Leat maid mielde oažžume beroštumi sámi kultuvrii. Don leat njulgestaga mielde hábmeme sámegielat gelbbolašvuođa boahtteáigái. Dasa lassin mii fállát vel fleksibilitehta barggus.

Jus orru miellagiddevaš bargu, ja háliidat eambbo diehtit de riŋges dahje čális beaivválaš jođiheaddjái Marit Kirsten Eira tlf bokte 97113606 dahje e-poastta post@alttasg.no

Ohcci mii virgáduvvo ferte ovdanbuktit dohkálaš politiijaduođaštusa ovdal álgá bargui.

 

Álgin: farggamusat

Ohcanáigemearri: 07.09.2021

Virgeproseanta: 10%

Ohcamuš: Ohcamuš oktan CV:in mas namuhat guokte referánsa sáddejuvvo giellaguovddáža e-boastačujuhussii: post@alttasg.no

 

Norsk:

 

Vi søker etter prosjektleder til ett prosjekt som heter «Samas muinna». Hovedmål for prosjektet er samisk språkstimulering og utvikling av samisk språk- og kulturforståelse i Alta kommune. Innholdet i prosjektet er: språkkafe for alle som vil snakke samisk, besøke steder i Alta med fokus på samiske stedsnavn, og ellers være en arena for samisk språk. Med andre ord så har du her mulighet til å være i arbeid, og samtidig sosial med andre samisktalende.

Álttá Sámi Giellaguovddáš drives av prosjektbaserte tilskudd, og prosjektene kan dermed variere fra år til år og gjennomføres vanligvis gjennom hele året foruten om i ferier. Den som tilsettes må derfor passe til ulike prosjekter, der mennesker og samisk språk- og kultur er i sentrum.

Stillingen som prosjektleder i Samas muinna er tenkt å være 10% og kan forhandles om. Da vi har flere prosjekter, er det mulig å få økt stillingsprosent om man liker kveldsarbeid. Aktivitetene er som regel på kveldstid og i helger, men annet arbeid er på dagtid.

Oppgaver knyttet til prosjektstillingene:

Prosjektleder har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter, utarbeiding av temahefte samt budsjettoppfølging og rapportering.

Prosjektleder er delaktig i planlegging av nye prosjekter og kan bli delaktig i annet arbeid på språksenteret

Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant kompetanse og utdanning

Søkeren må beherske samisk skriftlig og muntlig

Erfaring fra tilsvarende arbeid

Evne til å jobbe selvstendig, og til å lede andre

Kunnskap om sjøsamisk språk og kultur er en fordel

Personlig egnethet vektlegges

Hvorfor jobbe hos oss:

Som tilrettelegger av samisk språk- og kulturarenaer vil du ha en betydelig rolle i å forme bruken av samisk språk i Alta. Du vil være med å bidra til at samer i Alta har møtesteder, som kan styrke en positiv identitetsfølelse for ulike aldersgrupper av mennesker, og du vil samtidig bidra til økt kunnskap om samisk kultur. Du vil rett og slett være med i utviklingen av fremtidens samiske ressurser. På toppen av dette, vil du få fleksibel arbeidstid.

Høres det interessant ut, og har du spørsmål, så kontakt daglig leder Marit Kirsten Eira på telefon 97113606 eller e-post post@alttasg.no

Ved tilsetting blir det stilt krav om politiattest.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Tiltredelse: Avtales

Søknadsfrist: 07.09.2021

Stillingsprosent: 10%

Søknad: søknad og CV med to referanser sendes på e-post til språksenteret: post@alttasg.no